googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

เคลมประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ บ้าน เคลมยังไง

            หลายคนอยากทำประกันบ้านเพื่อความอุ่นใจ เพราะอยากได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ออกจากบ้านได้อย่างหมดห่วง ทั้งไฟไหม้ ลมพายุ ลูกเห็บ ภัยจากน้ำ และแผ่นดินไหว แต่สงสัยว่าประกันนี้จะเคลมเหมือนประกันรถไหม เกิดเหตุต้องทำยังไง ยุ่งยากไหม  ใช้เอกสารอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ 

ขั้นตอนการเคลม

 • เมื่อเหตุการณ์สงบลง ให้รีบแจ้งบริษัทประกันที่คุณทำประกันอัคคีภัย+ภัยธรรมชาติไว้      

            -แจ้งชื่อ นามสกุล และเลขที่กรมธรรม์ แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

            -เตรียมเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนดังนี้

 • หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
 • รายงานการเกิดเหตุ
 • รายการทรัพย์สินที่เสียหาย / สูญหาย
 • ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม / ค่าอะไหล่
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

จากนั้นพนักงานสำรวจภัยจะติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบและสำรวจภัย

 • ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์เบื้องต้น
 • พิจารณาการเข้าสำรวจภัย
 • สำรวจภัยโดยเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน
 • บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเคลมในระบบและเปิดเคลม

วิธีการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

 • ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
 • ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ราคาประเมินของทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย
 • ตรวจสอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ความเสียหายส่วนแรก (Deductible)
  • ซากทรัพย์ (Salvage)

ระยะเวลาการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 • ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน ทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอ
 • กรณีเคลมที่มีความเสียหายเป็นมูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งจะมีเอกสารที่จะต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมากจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 30 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอ


การแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

  • กรณีคุ้มครองตามเงื่อนไข ให้ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแนบหนังสือตกลงให้ผู้เอาประกันภัยลงนาม
  • กรณีไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผล
  • กรณีคุ้มครองตามเงื่อนไข จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
 • กรณีไม่คุ้มครอง จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน ทำการ หลังจากได้เสร็จสิ้นการเข้าตรวจสอบ หรือภายใน 15 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน กรณีที่จะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในการพิสูจน์ถึงสาเหตุของความเสียหาย


การอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน

  • เมื่อได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานแสดงตนของผู้ลงนาม
 •  ระยะเวลาการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วน

สนใจประกันอัคคีภัย

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 122,901