googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ประกัน 2+ รถนั่งโดยสารเพื่อการพาณิชย์ MSIG

สำหรับรถบุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ อายุ ไม่เกิน 15 ปี 
- รถตู้โดยสารรับส่งนักเรียน  พนักงาน หรือรับจ้างทั่วไป (ไม่ใช่รับจ้างสาธารณะหรือให้เช่า)

ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม  *** สามารถใช้เบี้ยได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 119,731