googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ประกันอุบัติเหตุ PA Executive

ยกระดับความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยทุนประกันที่ให้มากกว่าเดิม

         กรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกายและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลทั่วไป และค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก สูงสุด 50,000 บาท

ความคุ้มครอง ตั้งแต่ 2,000,000 - 6,000,000 บาท

ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอด24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ว่าจะระหว่างทำงาน พักผ่อน เดินทาง หรือท่องเที่ยว

✅การเสียชีวิต

✅การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา

✅ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

✅ค่ารักษาพยาบาล

✅ค่ารักษาพยาบลกระดูกแตกหัก

✅การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย

✅การขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์

✅ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

✅ต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย อายุตั้งแต่ 16-60 ปี

✅มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรืองานจัดการ งานเสมียน หรืองานขายในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงานและทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว

 

 

Visitors: 97,010