googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ใบคำขอประกันภัยขนส่งภายในประเทศ

การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 

 ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายสำหรับสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
ภายในประเทศไทย ทั้งโดยทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางรถไฟ ทางอากาศยาน และรวมถึงการขนส่งทางไปรษณีย์ภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ให้กับเจ้าของสินค้าที่กำลังจะนำส่งสินค้านั้น ๆ ไปยังจุดหมายปลายทาง


Visitors: 64,909