googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ใบคำขอประกันภัยโจรกรรมธุรกิจ

ประกันภัยโจรกรรม

    ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่เกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ 

รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมต่ออาคาร ซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรม

Visitors: 64,909